رضا فاتحی
آقای رضا فاتحی
جمعه, 26 دی 1399
1402/10/20
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مالک اشتر از تاریخ 1399/10/27 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مالک اشتر از تاریخ 1401/05/02 تا تاریخ 1402/05/21
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تهران جوان از تاریخ 1402/06/03 تا تاریخ 1402/10/18

لیست مطالب :