احمدرضا حاجتمند
آقای احمدرضا حاجتمند
دوشنبه, 24 آبان 1400
1402/11/11
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه چلسی از تاریخ 1400/08/24 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سفیدپوشان امید سیزده از تاریخ 1401/05/26 تا تاریخ 1401/11/08
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد آراد کوشش آسیا از تاریخ 1401/11/17 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/07/20 تا تاریخ 1402/11/07

لیست مطالب :