محمد متین افتخاری
آقای محمد متین افتخاری
سه شنبه, 25 خرداد 1400
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه برق تهران از تاریخ 1400/03/29 تا تاریخ 1400/07/10
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توپان ویرا از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توپان ویرا از تاریخ 1401/05/21 تا تاریخ 1401/08/14
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :