علی اکبر ثمری
آقای علی اکبر ثمری
چهارشنبه, 19 خرداد 1400
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ارزش نوين از تاریخ 1400/03/19 تا تاریخ 1400/09/22
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1401/08/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :