مهرشاد اخگری
آقای مهرشاد اخگری
شنبه, 11 بهمن 1399
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/11/11 تا تاریخ 1400/03/10
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فراز گستر ستاره سازان از تاریخ 1400/04/14 تا تاریخ 1400/05/18
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1400/06/08 تا تاریخ 1400/10/25
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریو ویستا پایتخت از تاریخ 1400/11/20 تا تاریخ 1401/04/29
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سهند نسیم شهر از تاریخ 1401/05/01 تا تاریخ 1401/08/14
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :