هادی مهری کتج
آقای هادی مهری کتج
دوشنبه, 29 شهریور 1400
1402/04/19
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه نهال ایرانیان از تاریخ 1400/06/30 تا تاریخ 1400/10/04
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/05/01
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نهال ورنا پارسیان از تاریخ 1401/07/25 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :