طاها علی بدلی
آقای طاها علی بدلی
سه شنبه, 8 تیر 1400
1402/04/17
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سبزپوشان امید سلماس از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/03/28
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه امیرکبیرتهران از تاریخ 1401/05/04 تا تاریخ 1401/10/10
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهریاران هاشمی از تاریخ 1401/11/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :