عرشیا نوروزی
آقای عرشیا نوروزی
جمعه, 3 بهمن 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه طاها جوان از تاریخ 1399/11/03 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه طاها جوان از تاریخ 1400/08/07 تا تاریخ 1400/12/21
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/12/23 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1402/05/07
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهریاران نوین از تاریخ 1402/05/10 تا تاریخ 1402/07/05
7- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/07/05 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :