توفیق آق پور
آقای توفیق آق پور
چهارشنبه, 17 دی 1399
1403/04/03
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران عبدی سیصدو سیزده از تاریخ 1399/10/17 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1400/04/25 تا تاریخ 1401/04/06
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1401/08/11
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/08/14 تا تاریخ 1402/04/07
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه دوستی مهر از تاریخ 1402/04/13 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :