ابوالفضل هیرمندی
آقای ابوالفضل هیرمندی
دوشنبه, 8 آذر 1400
1402/07/05
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران مغان از تاریخ 1400/09/08 تا تاریخ 1400/10/14
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه داماش پارسه تهران از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهریاران نوین از تاریخ 1402/05/04 تا تاریخ 1402/07/05

لیست مطالب :