مهراس شفیعی
آقای مهراس شفیعی
پنجشنبه, 25 شهریور 1400
1402/04/13
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نام آوران پردیس غدیر از تاریخ 1400/06/25 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده نام گستر از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1401/08/11
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نام گستر ویسمن از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :