حسین چاوندور
آقای حسین چاوندور
جمعه, 3 بهمن 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه موسسه فرهنگی ورزشی عرفان بوستان از تاریخ 1399/11/04 تا تاریخ 1401/08/14
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیانمهر نوین پایتخت از تاریخ 1401/08/14 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :