متین کدکنی فر
آقای متین کدکنی فر
چهارشنبه, 24 آذر 1400
1- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1400/10/21 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/04/12

لیست مطالب :