مهدی عیسایی پاکدهی
آقای مهدی عیسایی پاکدهی
دوشنبه, 27 بهمن 1399
1- پزشکیار تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا اسلامشهر از تاریخ 1399/11/27 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1401/04/11 تا تاریخ 1401/04/29
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهر یاران حافظ از تاریخ 1401/04/29 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1402/08/14 تا تاریخ 1403/03/27

لیست مطالب :