رامان عباسی دولت آبادی
آقای رامان عباسی دولت آبادی
سه شنبه, 8 تیر 1400
1402/08/15
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران شهید هادی از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه یاران شهید هادی از تاریخ 1401/04/05 تا تاریخ 1401/08/21
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/03/06
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1402/04/11 تا تاریخ 1402/08/13

لیست مطالب :