محمدعلی اسدی
آقای محمدعلی اسدی
دوشنبه, 7 تیر 1400
1402/04/14
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/06
2- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1400/10/27 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران پارسیان از تاریخ 1401/04/04 تا تاریخ 1401/09/08
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران نوین از تاریخ 1401/09/08 تا تاریخ 1402/04/13

لیست مطالب :