اشکان قربانی
آقای اشکان قربانی
چهارشنبه, 9 تیر 1400
1402/04/23
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه صنعت سپاهان از تاریخ 1400/04/11 تا تاریخ 1400/08/29
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1401/11/17 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :