حسین طالع زرین
آقای حسین طالع زرین
شنبه, 5 مهر 1399
1402/07/08
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1399/07/05 تا تاریخ 1399/11/01
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار از تاریخ 1399/11/13 تا تاریخ 1400/03/15
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن مهر ایرانیان از تاریخ 1400/08/18 تا تاریخ 1400/09/10
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نارنجی پوشان کوهسار ساینا از تاریخ 1402/04/28 تا تاریخ 1402/07/03

لیست مطالب :