سینا سطوتی فاخر
آقای سینا سطوتی فاخر
سه شنبه, 1 مهر 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پرسیان ایرانیان از تاریخ 1399/07/01 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نگین پارسه از تاریخ 1400/04/08 تا تاریخ 1400/10/11
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه آلومینیوم ویژن A از تاریخ 1400/10/18 تا تاریخ 1401/03/25
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه كيا پارس نيوساد از تاریخ 1401/08/17 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/04/23 تا تاریخ 1402/08/14
6- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پترو اطلس پاسارگاد از تاریخ 1402/08/15 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :