مهدی همتی خسروخانی
آقای مهدی همتی خسروخانی
چهارشنبه, 30 مهر 1399
1402/04/22
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پایدار استقامت توانا بنفشه از تاریخ 1400/09/09 تا تاریخ 1401/04/03
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/07/20 تا تاریخ 1402/04/11

لیست مطالب :