امیرحسین چوپان
آقای امیرحسین چوپان
یکشنبه, 6 مهر 1399
1401/08/08
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شهید خوراکیان از تاریخ 1399/07/06 تا تاریخ 1399/11/13
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه توبان تک رو آتیه از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/11
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پرسپولیس از تاریخ 1400/10/11 تا تاریخ 1401/03/21

لیست مطالب :