نیما سلگی
آقای نیما سلگی
شنبه, 26 بهمن 1398
1402/05/16
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه صبای تهران از تاریخ 1398/11/26 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه کیان آتی نوین از تاریخ 1400/06/19 تا تاریخ 1400/08/27
3- بازیکن تیم فوتبال کمتر از 17 سال آقایان باشگاه پاس دلاوران از تاریخ 1400/08/28 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه پاس دلاوران پارسیان از تاریخ 1401/04/04 تا تاریخ 1401/09/08

لیست مطالب :