متين ابراهيمى
آقای متين ابراهيمى
جمعه, 4 مهر 1399
1402/10/20
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه بهمن پارس از تاریخ 1399/07/04 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه بهمن پارس از تاریخ 1400/04/04 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1401/05/22
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه تهران جوان باقرشهر از تاریخ 1401/05/31 تا تاریخ 1401/06/05
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پارس جاوید تهران از تاریخ 1401/06/18 تا تاریخ 1401/08/18
6- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا س‍‍پهر نوین پاکدشت از تاریخ 1401/11/12 تا تاریخ 1402/01/31
7- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تهران جوان از تاریخ 1402/07/11 تا تاریخ 1402/10/18

لیست مطالب :