پارسا امیری معتمد
آقای پارسا امیری معتمد
جمعه, 18 مهر 1399
1401/05/30
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کوهسار شمیران نو از تاریخ 1399/07/19 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کوهسار شمیران نو از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1401/04/03

لیست مطالب :