امیرحسین رحیمی
آقای امیرحسین رحیمی
پنجشنبه, 17 مهر 1399
1402/05/25
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1399/07/17 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1400/09/01 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1401/07/02 تا تاریخ 1402/05/07

لیست مطالب :