محمد مظفر
آقای محمد مظفر
یکشنبه, 27 مهر 1399
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شهدای آلوئک از تاریخ 1399/07/27 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1400/10/15 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1401/05/18 تا تاریخ 1401/09/01
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/09/12 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1402/05/16 تا تاریخ 1402/08/15
6- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شاهین افق باقرشهر از تاریخ 1402/08/30 تا تاریخ 1402/09/21

لیست مطالب :