مرتضی نجفی
آقای مرتضی نجفی
دوشنبه, 24 شهریور 1399
1402/06/10
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی پرسپولیس از تاریخ 1399/06/26 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه اتحاد دیهیم شرق از تاریخ 1401/07/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :