مرتضی یار احمدی
آقای مرتضی یار احمدی
دوشنبه, 21 مهر 1399
1402/09/21
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه بادران ایرانیان مهر از تاریخ 1399/07/21 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1401/05/18 تا تاریخ 1401/09/01
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستاره جوان از تاریخ 1401/09/12 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه شرکت تعاونی باشگاه فرهنگی ورزشی شهید وحید از تاریخ 1402/05/16 تا تاریخ 1402/08/29

لیست مطالب :