عباس غلام
آقای عباس غلام
چهارشنبه, 2 مهر 1399
1403/04/05
1406/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانیان باباخانی از تاریخ 1399/07/02 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانیان باباخانی از تاریخ 1400/03/26 تا تاریخ 1400/09/15
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1400/10/14 تا تاریخ 1401/04/08
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/14 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آینده سازان حامی از تاریخ 1402/04/12 تا تاریخ 1403/03/16

لیست مطالب :