علی بابوکوستانی
آقای علی بابوکوستانی
دوشنبه, 17 شهریور 1399
1402/03/30
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1399/06/30 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1400/05/16 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سایپا از تاریخ 1401/04/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :