امیرحسین شاهمرادی
آقای امیرحسین شاهمرادی
چهارشنبه, 2 مهر 1399
1402/06/10
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه میثاق تهران از تاریخ 1399/07/03 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه میثاق تهران از تاریخ 1400/05/18 تا تاریخ 1400/09/06
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فرهنگی ورزشی منتخب جوان مهر از تاریخ 1400/09/06 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد دلاوران بهمن ری از تاریخ 1401/05/14 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :