علی خداوردلو
آقای علی خداوردلو
دوشنبه, 7 مهر 1399
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صام پارس شمیران از تاریخ 1399/07/08 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صام پارس شمیران از تاریخ 1400/04/03 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد دلاوران نوین از تاریخ 1401/05/15 تا تاریخ 1401/08/17
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پیام از تاریخ 1401/08/18 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :