محمدمهدی طاهری مقدم
آقای محمدمهدی طاهری مقدم
چهارشنبه, 11 دی 1398
1401/08/20
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت نصر از تاریخ 1398/10/11 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مقاومت نصر از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1399/07/02
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مقاومت نصر از تاریخ 1399/07/04 تا تاریخ 1399/11/29
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1399/12/01 تا تاریخ 1400/03/15
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیروزان تکین ایرانیان از تاریخ 1400/05/11 تا تاریخ 1401/04/03
6- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید باباخانی از تاریخ 1401/04/22 تا تاریخ 1401/08/04

لیست مطالب :