مهدی پورجلالی
آقای مهدی پورجلالی
پنجشنبه, 1 آبان 1399
1403/04/06
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آریا ذوب اهن تهران از تاریخ 1399/10/21 تا تاریخ 1400/07/24
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه استعداد های درخشان نسل جدید از تاریخ 1400/10/11 تا تاریخ 1401/03/25
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه انرژی پیشرو ایرانیان از تاریخ 1401/04/15 تا تاریخ 1401/06/05
4- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه پاس قوامین از تاریخ 1401/09/18 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه عقاب نهاجا از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :