پارسا فصیحی
آقای پارسا فصیحی
دوشنبه, 14 مهر 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه نام گستر از تاریخ 1399/07/14 تا تاریخ 1401/04/13
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان نام گستر از تاریخ 1401/04/13 تا تاریخ 1402/01/31
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ستارگان نام گستر از تاریخ 1402/04/11 تا تاریخ 1402/10/24
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/10/24 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :