پارسا خانی
آقای پارسا خانی
پنجشنبه, 17 مهر 1399
1402/08/15
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1399/07/17 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1400/07/12 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه طلای سیاه آبادان از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1401/08/21
4- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1401/08/21 تا تاریخ 1402/04/12
5- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شاهین از تاریخ 1402/04/14 تا تاریخ 1402/08/10

لیست مطالب :