پارسا خانی
آقای پارسا خانی
پنجشنبه, 17 مهر 1399
1401/08/21
1404/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1399/07/17 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه الم‍‍‍‍‍پيک انديشه از تاریخ 1400/07/12 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه طلای سیاه آبادان از تاریخ 1401/05/07 تا تاریخ 1401/08/21

لیست مطالب :