هادی حافظی
آقای هادی حافظی
یکشنبه, 30 شهریور 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1399/06/31 تا تاریخ 1400/04/21
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه راه آهن نوین باقرشهر از تاریخ 1400/10/22 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/04/25 تا تاریخ 1402/04/11
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1402/04/22 تا تاریخ 1403/03/30

لیست مطالب :