امیر شاه محمد زاده
آقای امیر شاه محمد زاده
سه شنبه, 15 مهر 1399
1402/04/12
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ستارگان زردپوش البرز از تاریخ 1399/07/16 تا تاریخ 1400/05/06
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه پویا توپدار ایرانیان از تاریخ 1400/05/06 تا تاریخ 1401/04/22
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1401/05/19 تا تاریخ 1402/04/11

لیست مطالب :