امیرعلی جابری
آقای امیرعلی جابری
چهارشنبه, 14 اسفند 1398
1402/10/20
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه بادران از تاریخ 1398/12/14 تا تاریخ 1399/01/31
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پدیده یاران نیک از تاریخ 1399/07/26 تا تاریخ 1400/02/31
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه تهران جوان باقرشهر از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه رهپویان آینده نگین ری از تاریخ 1401/05/04 تا تاریخ 1401/09/07
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه تهران جوان از تاریخ 1402/06/03 تا تاریخ 1402/10/18

لیست مطالب :