حسام رحیمی
آقای حسام رحیمی
دوشنبه, 31 شهریور 1399
1402/04/11
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فجر گلستان از تاریخ 1399/07/02 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه محراب پارسه از تاریخ 1400/08/28 تا تاریخ 1401/03/07
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دنا صبا آیندگان از تاریخ 1401/07/04 تا تاریخ 1401/08/08
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه دنا صبا آیندگان از تاریخ 1401/08/24 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید ایزد پناه از تاریخ 1402/04/04 تا تاریخ 1402/04/11

لیست مطالب :