حسن باستانی
آقای حسن باستانی
دوشنبه, 1 دی 1399
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه احسان ری از تاریخ 1399/10/01 تا تاریخ 1400/04/12
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه صنعت برق تهران از تاریخ 1400/04/12 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید باباخانی از تاریخ 1401/04/22 تا تاریخ 1401/08/04
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1401/08/20 تا تاریخ 1402/03/28

لیست مطالب :