امیرمهدی پناه زاده
آقای امیرمهدی پناه زاده
چهارشنبه, 9 مهر 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه آریا ورزش اسلامشهر از تاریخ 1399/07/09 تا تاریخ 1400/02/31
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهید اورکی از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/10/27
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه شهید اورکی از تاریخ 1401/06/30 تا تاریخ 1401/11/11
4- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان از تاریخ 1401/11/12 تا تاریخ 1402/01/31
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه کیان آذرخش ایرانیان از تاریخ 1402/04/28 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :