سینا احمدی
آقای سینا احمدی
پنجشنبه, 17 مهر 1399
1401/07/02
1403/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1399/07/17 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه المپیک اندیشه نوین از تاریخ 1400/09/01 تا تاریخ 1400/10/25

لیست مطالب :