یاسین سیدی
آقای یاسین سیدی
جمعه, 21 شهریور 1399
1- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه آکادمی پرسپولیس از تاریخ 1399/06/24 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه شهید آلیا ( ب ) از تاریخ 1400/08/01 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه نهال شمیران از تاریخ 1402/06/02 تا تاریخ 1402/09/19

لیست مطالب :