ابوالفضل سیانکی
آقای ابوالفضل سیانکی
سه شنبه, 25 شهریور 1399
1401/08/21
1402/01/31
1- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه ایرانمهر باباخانی از تاریخ 1399/06/27 تا تاریخ 1399/07/14
2- سرپرست تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه شهید باباخانی از تاریخ 1399/07/24 تا تاریخ 1400/03/15
3- سرمربی تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه ایرانیان مهر کاسپین باباخانی از تاریخ 1400/09/03 تا تاریخ 1401/08/21

لیست مطالب :