امیرعلی پناهی
آقای امیرعلی پناهی
دوشنبه, 5 آبان 1399
1401/08/18
1402/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه راه آهن مهر از تاریخ 1399/08/05 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه مهدوی کیا از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1400/09/01
3- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه کیا از تاریخ 1400/09/01 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فراز فاطمی از تاریخ 1401/04/12 تا تاریخ 1401/08/14

لیست مطالب :