رضا فرشی
آقای رضا فرشی
پنجشنبه, 1 آبان 1399
1402/04/22
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه اتحاد پارس ری از تاریخ 1399/08/01 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه سرخ پوشان آرنا از تاریخ 1400/04/09 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سرخ پوشان آرنا از تاریخ 1401/06/20 تا تاریخ 1401/08/16
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه فتحیان ارشاک از تاریخ 1401/09/19 تا تاریخ 1401/10/07
5- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه سرخپوشان از تاریخ 1401/10/07 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :