علی علینژاد تاجی
آقای علی علینژاد تاجی
دوشنبه, 28 مهر 1399
1- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1399/07/28 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال امید آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1400/07/12 تا تاریخ 1401/04/03
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه پرسیان نوین پایتخت از تاریخ 1401/09/02 تا تاریخ 1402/01/31
4- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه ستارگان پایتخت ایرانیان از تاریخ 1402/05/16 تا تاریخ 1402/12/12
5- سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فولاد ویژن ماهان از تاریخ 1402/12/12 تا تاریخ 1403/03/28

لیست مطالب :