ایلیار قرنجیک
آقای ایلیار قرنجیک
شنبه, 19 مهر 1399
1402/03/22
1403/03/30
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پارسیان سایا از تاریخ 1399/07/19 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه پیکان از تاریخ 1400/05/10 تا تاریخ 1401/03/23
3- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه مهدوی کیا از تاریخ 1401/08/15 تا تاریخ 1402/02/09

لیست مطالب :