عرفان محمدی
آقای عرفان محمدی
چهارشنبه, 26 شهریور 1399
1402/04/11
1405/01/31
1- بازیکن تیم فوتبال نونهالان آقایان باشگاه فرخی ری از تاریخ 1399/06/27 تا تاریخ 1400/03/15
2- بازیکن تیم فوتبال جوانان آقایان باشگاه فرخی ری از تاریخ 1400/04/06 تا تاریخ 1400/11/18
3- بازیکن تیم فوتبال بزرگسالان آقایان باشگاه فرخی نوین از تاریخ 1400/11/29 تا تاریخ 1401/04/03
4- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه احسان شهر ری از تاریخ 1401/05/05 تا تاریخ 1401/09/09
5- بازیکن تیم فوتبال نوجوانان آقایان باشگاه اتحاد آراد کوشش آسیا از تاریخ 1401/09/12 تا تاریخ 1402/01/31

لیست مطالب :